בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  4220/20

 

 

לפני:  

כבוד השופט י' עמית

 

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

כבוד השופטת ע' ברון

 

העותרת:

החברה להגנת הטבע

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה

 

2. משרד האנרגיה

 

3. מועצת הנפט

 

4. המשרד להגנת הסביבה

 

5. הרשות לשמירת הטבע הוגנים הלאומיים

 

6. חברת אנרג'יאן ישראל לימיטד

 

7. הזדמנות ישראלית  מקורות אנרגיה

 

עתירה למתן צו על תנאי

 

תאריך הישיבה:

י"א באדר התשפ"א      

(23.02.2021)

 

בשם העותרת:

עו"ד נועה יאיון

בשם המשיבים 4-1:

עו"ד רן רוזנברג

בשם המשיבה 5:

עו"ד אופיר בר טל, עו"ד אור סיון

בשם המשיבות 7-6:

עו"ד ד"ר ישראל לשם, עו"ד עידן לרון,

עו"ד טל רוזנוודר

 

 

פסק-דין

 

1.        מקבץ D שלגביו ניתן רישיון החיפוש מושא העתירה דנן בתחומי המים הכלכליים של ישראל, משתרע על שטח של 1,600 קמ"ר, כאשר ב-0.25% משטח זה זוהו בתי הגידול הרגישים.

 

           העתירה שבפנינו התמקדה בטענות שעניינן ההשלכות שעשויות להיות לקידוחים בים באזור זה.

 

2.        רשמנו לפנינו את הצהרות המשיבים כי רישיון החיפוש ניתן והתקבל על ידי המשיבות 7-6 מתוך הבנה והכרה כי יש לשמור על ערכי הטבע הייחודיים באתר "הפרעת פלמחים" וכי השמירה על ערכי הטבע עומדת נגד עיניהם. בא כוח המשיבים הצביע על עבודת ההכנה המקיפה שליוותה את גיבוש הרגולציה בתחום.

 

           הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, ברשיון החיפוש שניתן למשיבות 7-6 ולהתחייבותן לפעול "בהתאם להנחיות הסביבתיות לחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בים וכל הוראות הממונה וכל רשות ממשלתית שעניינן הגנה על הסביבה". זאת, לצד חובת המשיבות 7-6 שלא לבצע קידוח לפני קבלת כל אישור או היתר הנדרשים לביצוע הקידוח לרבות אישור בדבר תכנית חירום מפעלים, היתר רעלים והיתר הזרמה.

 

3.        נציין כי ברישיון החיפוש נקבע במפורש כי בעל הרישיון מודע לכך שבשטח הרישיון אותרו "בתי גידול רגישים וקיימת סבירות כי בשטח הרשיונות ישנם בתי גידול נוספים שטרם אותרו" וכי על בעל הרישיון לפעול בהתאם להוראות הממונה בקשר לכך. כן נקבע, כי כל קידוח שייעשה בגדרו של הרישיון נדרש לאישור נפרד מראש שיינתן רק לאחר בחינת השלכותיו.

 

4.        רשמנו לפנינו, וכך עולה גם מהודעת העדכון של המשיבים 4-1, כי ככל שיתקבל מידע חדש המאמת הימצאות בתי גידול ייחודיים חדשים במרחב, יעודכנו גם בתי הגידול האמורים במסגרת העדכונים של הסא"ס (סקר אסטרטגי סביבתי).

 

5.        בנוסף לכל אלה, רשמנו לפנינו האמור בתגובת המשיבים 4-1, המבטאת את אחריות המדינה לשמירה על ערכי הטבע במקום, כלהלן:

 

"לאחר בחירת נקודת הקידוח על ידי מחזיקי הזכות, יועברו לבעלי הזכויות הנחיות למסמך הסביבתי שעליהם להגיש. הנחיות אלו צפויות לכלול התייחסות לכלל ההיבטים הסביבתיים הרלוונטיים והייחודיים לנקודת הקידוח. במסמך ההנחיות צפויות להינתן הנחיות אף לבחינת תאי שטח נוספים אשר אינם מוכרים וניתן יהיה לבחון האם יש בהם רגישות סביבתית.

 

במידה ויתגלו שטחים כאמור, יבחנו המשיבים את השפעת נקודת הקידוח האפשרית על שטחים אלו – כל זאת בטרם זו תאושר. במידה ויימצא שקידוח מסכן את בתי הגידול הייחודיים שבמרחב 'הפרעת פלמחים' לא יינתן אישור לקידוח במיקום המבוקש ובעלי הזכויות יתבקשו להזיז את נקודת הקידוח למיקום שאינו מסכן את האזורים הרגישים ולחילופין, יהיה על בעלי הזכות לבצע פעולות שמטרתן לוודא כי הקידוח לא ישפיע על האזורים הרגישים. מכל האמור עולה, כי בנקודת הזמן הנוכחית מדובר בשלב התחלתי יחסית של הרישיון בו קיימת גמישות בקביעת נקודת הקידוח, באופן שיביא בחשבון את מכלול השיקולים המקצועיים והסביבתיים הרלבנטיים, על פי הצורך".

 

 

6.        לאור האמור לעיל, ולאחר ששמענו באריכות את טיעוני הצדדים, קיבלה העותרת את המלצתנו וחזרה בה מהעתירה.

 

7.        לפנים משורת הדין, חרף השיהוי לכאורה שנפל בהגשת העתירה, בהינתן רגישות הנושא וחשיבותו הציבורית, לא ייעשה צו להוצאות.

 

 

           ניתן היום, ‏י"ב באדר התשפ"א (‏24.2.2021).

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט ת

 

 

_________________________

   20042200_E09.docx   עכב

מרכז מידע, טל' 077-2703333, 3852* ; אתר אינטרנט,  http://supreme.court.gov.il